ايسم ها
 • فاشیسم:گونه ای از دیکتاتوری

  اين اصطلاح در حال حاضر عنواني است براي تمامي رژيم هايي كه بر محور ديكتاتوري و ترور حركت مي‌كنند اما بنيان ...

  اين اصطلاح در حال حاضر عنواني است براي تمامي رژيم هايي كه بر محور ديكتاتوري و ترور حركت مي‌كنند اما بنيان آن جنبشي مي‌‌باشد كه در سال 1919 به رهبري موسوليني در ايتاليا به راه افتاد و به قدرت رسيد (192 ...

  Read more
 • ناسيوناليسم: ملي گرايي افراطي

  ناسيو ناليسم حس وفاداري و داشتن شور و اشتياق به مظهر ملي(نژاد، سنت ها، عادت ها، فرهنگ، ارزش هاي اجتماعي و ...

  ناسيو ناليسم حس وفاداري و داشتن شور و اشتياق به مظهر ملي(نژاد، سنت ها، عادت ها، فرهنگ، ارزش هاي اجتماعي و اخلاقي، آب و خاك، و نمونه هاي آن) و نازيدن به آن ها راگويند، معمولاً در اين مرام هر ملتي ملت خ ...

  Read more
 • آنارشيسم؛ بي سروري

  عقيده، مسلك و مرام آنارشيسم ريشه اي قديمي دارد و برخاسته از واژه ي آنارشي (anarkia) به معناي بدون سرور، ب ...

  عقيده، مسلك و مرام آنارشيسم ريشه اي قديمي دارد و برخاسته از واژه ي آنارشي (anarkia) به معناي بدون سرور، بدون حكومت است. در اين جنبش و نظريه، هوادارن آن مخالف با هرگونه قدرت متمركز، دولت و حكومت هستند، ...

  Read more
 • رآلیسم؛واقع گرايي

  رآليسم=رئاليسم؛واقع گرايي رئاليسم را مكتب واقع گرايي يا حقيقت گرايي مي‌گويند. اين مكتب طغياني بود بر عليه ...

  رآليسم=رئاليسم؛واقع گرايي رئاليسم را مكتب واقع گرايي يا حقيقت گرايي مي‌گويند. اين مكتب طغياني بود بر عليه تخيّل و هيجان و خيال پردازي (ايدآليسم) كه با پشت سر گذاشتن مكتب «رومانتيسم» به وجود آمد. ابتدا ...

  Read more