کمونیسم
  • کمونیسم؛ اشتراکی

    کمونیسم؛ اشتراکی بن وریشه این اصطلاح لاتین (کمونیس) به معنای اشتراکی است و مفهوم این اصطلاح به صورت خلاصه ...

    کمونیسم؛ اشتراکی بن وریشه این اصطلاح لاتین (کمونیس) به معنای اشتراکی است و مفهوم این اصطلاح به صورت خلاصه و ابتدایی, مالکیت اشتراکی در همه ی دارایی هاست. بدین ترتیب مراد از (کمونیسم ابتدایی) این بوده ...

    Read more