پرسش و پاسخ عقائد
  • چرا از مرگ مي‌ترسيم؟

    پرسش: چرا از مرگ مي‌ترسيم؟ پاسخ: معمولاً غالب مردم از مرگ مي ترسند، تنها گروه اندكي هستند كه بر چهره‌ي مر ...

    پرسش: چرا از مرگ مي‌ترسيم؟ پاسخ: معمولاً غالب مردم از مرگ مي ترسند، تنها گروه اندكي هستند كه بر چهره‌ي مرگ لبخند مي‌زنند. اما ببينيم چرا مرگ و مظاهر آن، و حتي نام بردن آن، براي گروهي درد آور است؟ دليل ...

    Read more