پرسش و پاسخ اخلاق
 • آيا چشم زدن واقعيت دارد؟

  پرسش: آيا چشم زدن واقعيت دارد؟ پاسخ: بسياري از مردم معتقدند در بعضي از چشم‌ها اثر مخصوصي است كه وقتي از ر ...

  پرسش: آيا چشم زدن واقعيت دارد؟ پاسخ: بسياري از مردم معتقدند در بعضي از چشم‌ها اثر مخصوصي است كه وقتي از روي اعجاب به چيزي بنگرند ممكن است آن را از بين ببرد، يا در هم بشكند، و اگر انسان است بيمار يا دي ...

  Read more
 • اخلاق نسبي است يا مطلق؟

  پرسش: اخلاق نسبي است يا مطلق؟ پاسخ: نسبيت در اخلاق يعني هيچ يك از ارزش ها، اصول و احكام اخلاقي ثابت نيستن ...

  پرسش: اخلاق نسبي است يا مطلق؟ پاسخ: نسبيت در اخلاق يعني هيچ يك از ارزش ها، اصول و احكام اخلاقي ثابت نيستند و همه گزاره هاي اخلاقي به اختلاف زمان، شرايط و نظر شخصي خاص يا همه افراد يا توافق جامعه قابل ...

  Read more