وجوب حكومت
  • ضرورت حكومت

    ضرورت حكومت ضرورت قانون قانون مجموعه اي از بايدها و نبايدهايى است كه شيوۀ رفتار انسانها را در زندگى اجتما ...

    ضرورت حكومت ضرورت قانون قانون مجموعه اي از بايدها و نبايدهايى است كه شيوۀ رفتار انسانها را در زندگى اجتماعى تعيين مى‌كند و آن امرى ضرورى است و همۀ افراد بشر در هر شرايط زمانى و مكانى به مجموعه‌اى از ق ...

    Read more