نماز بزرگان
  • نماز اولياء خدا

    سرمشق ما در زندگى، در معاشرت، در جهاد و در عبادت، پيشوايان معصومند. نماز آنان نيز براى ما الگو است. هر چه ...

    سرمشق ما در زندگى، در معاشرت، در جهاد و در عبادت، پيشوايان معصومند. نماز آنان نيز براى ما الگو است. هر چه انسان خداشناس‏تر باشد، عبادتش عمق بيشتر داشته و عاشقانه‌‏تر و عارفانه‏‌تر خواهد بود. پيامبران ...

    Read more