نشانه غفلت
  • عاقبت عدم حضور در مسجد

    گرچه در آسيب شناسي مسجد به عواملي بر مي‌خوريم كه نقش موثري در شركت نكردن برخي افراد در مسجد داردو لازم اس ...

    گرچه در آسيب شناسي مسجد به عواملي بر مي‌خوريم كه نقش موثري در شركت نكردن برخي افراد در مسجد داردو لازم است امام جماعت در مقام مدير مسجد در پي رفع آن بر آيد امام هيچ يك از اين عوامل نمي‌تواند دليلي بر ...

    Read more