نجوم در قرآن
  • خورشيد

    خورشید و جَعَلنَا سِراجَاً وَهّا جا        نبأ13 و چراغی روشن و حرارت بخش آفریدیم وَالشَّمسِ وَ ضُحها     ...

    خورشید و جَعَلنَا سِراجَاً وَهّا جا        نبأ13 و چراغی روشن و حرارت بخش آفریدیم وَالشَّمسِ وَ ضُحها                شمس1 به خورشید و گسترش نور آن در صبحگاهان سوگند خورشید هم مانند بسیاری دیگر از ستار ...

    Read more