ناسخ
  • شناخت ناسخ و منسوخ

    شناخت ناسخ و منسوخ از همان عهد نخست اسلام، شناختن ناسخ و منسوخ قرآن در ميان مسلمانان اهميت ويژه‌اي داشت. ...

    شناخت ناسخ و منسوخ از همان عهد نخست اسلام، شناختن ناسخ و منسوخ قرآن در ميان مسلمانان اهميت ويژه‌اي داشت. چرا كه اين آگاهي از مقدمات لازم براي فهم كتاب خدا و استنباط و دريافت معارف معارف و احكام اسلامي ...

    Read more