معرفي كتاب بابانظر
  • معرفي كتاب: بابانظر

    شايد اين مرد-محمد حسن نظر نژاد- در ميان همه كساني كه جنگ هشت ساله را تجربه كردند يك استثنا باشد. او براي ...

    شايد اين مرد-محمد حسن نظر نژاد- در ميان همه كساني كه جنگ هشت ساله را تجربه كردند يك استثنا باشد. او براي اولين بار سال 1358 به كردستان رفت تا آتشي كه دست غريبه ها آن را روشن كرده بود، خاموش كند. هفده ...

    Read more