مسيحيت
  • ارتدكس شرقي

     ارتدكس شرقي ارتدكس شرقى(Eastern Arthodoxy) يکى از شاخه هاى اصلى مسيحيت است که پيوند با کليساى رسولان، مر ...

     ارتدكس شرقي ارتدكس شرقى(Eastern Arthodoxy) يکى از شاخه هاى اصلى مسيحيت است که پيوند با کليساى رسولان، مراسم نيايش، و کليساهاى محلى از جمله مشخصه هاى آن مى باشد. ارتدكس شرقى مجموعه بزرگى از جامعه مسيح ...

    Read more