قبولي نماز
  • شرايط صحت عبادت

    شرايط صحّت عبادات‏ ارزش عبادت به صحّت و درستى آنست و صحّت آن، به دو عامل مهم بستگى دارد: 1- صحيح بودن هدف ...

    شرايط صحّت عبادات‏ ارزش عبادت به صحّت و درستى آنست و صحّت آن، به دو عامل مهم بستگى دارد: 1- صحيح بودن هدف‏ 2- صحيح بودن شكل آن‏ امّا «هدف»: كسب رضاى الهى و انجام وظيفه، بايد هدف انسان در عبادت باشد. ا ...

    Read more