عيد غدير
  • غدير در قرآن

    غدير در قرآن مفسرين عالم اسلام و كساني‌كه با روح قرآن ارتباط دارند و در طول عمر سعي بر آن داشته‌اند كه آي ...

    غدير در قرآن مفسرين عالم اسلام و كساني‌كه با روح قرآن ارتباط دارند و در طول عمر سعي بر آن داشته‌اند كه آيات الهي را شرح كنند، در لا به‌لاي مباحث تفسيري در سه آيه شريفه ماجراي غدير را مطرح كرده‌اند. پا ...

    Read more