سينوزيت
  • آشنايي با بيماري سينوزيت

    اگر در بيني احساس گرفتگي و در هم فشردگي ميکنـيد، زمان بـيدار شدن از خـواب سر درد هـاي مـزمن داريـد، دورچش ...

    اگر در بيني احساس گرفتگي و در هم فشردگي ميکنـيد، زمان بـيدار شدن از خـواب سر درد هـاي مـزمن داريـد، دورچشـم هـايتان تغييررنگ مي دهد و کمي متورم ميـشود، ممکن است سينوزيت داشتـه باشيد. گاهي اوقات ممکن ا ...

    Read more