سيره‌ي شهيدان
  • سيره ي شهيدان دفاع مقدس

    سيره‌ي شهيدان دفاع مقدس توكل به خدا شهيد عرب نژاد از شهيد حاج مهدي كازروني، فرمانده‌ي طرح  و عمليات لشگر4 ...

    سيره‌ي شهيدان دفاع مقدس توكل به خدا شهيد عرب نژاد از شهيد حاج مهدي كازروني، فرمانده‌ي طرح  و عمليات لشگر41 ثارالله؛ پرسيد: چطور نيروهايت را بدون تلفات برگرداندي و حتي از دموكرات‌ها اسير و غنيمت گرفتي؟ ...

    Read more