سؤالات قرآني
  • تفسير به راى چيست؟

    پرسش: تفسير به رأى چيست؟ پاسخ: تفسير به رأى آن است كه معنايى را بر قرآن تحميل كنيم، بدون آنكه از ظاهر قرآ ...

    پرسش: تفسير به رأى چيست؟ پاسخ: تفسير به رأى آن است كه معنايى را بر قرآن تحميل كنيم، بدون آنكه از ظاهر قرآن دليلى داشته باشيم؛ ولى اگر با تكيه بر ظاهر قرآن مصاديق جديدى نقل كنيم، تفسير به رأى نيست. به ...

    Read more