تغذيه و مسابقه
  • تغذيه قبل از مسابقه

    فعاليت هاي ورزشي حرفه‌اي از پيچيده‌ترين رفتار‌هاي انسان امروزي است كه تنها پيروي از برنامه‌ي تمريني مناسب ...

    فعاليت هاي ورزشي حرفه‌اي از پيچيده‌ترين رفتار‌هاي انسان امروزي است كه تنها پيروي از برنامه‌ي تمريني مناسب و علمي، برخورداري از هوش، قدرت عكس العمل بالا و استعداد ژنتيكي و در نهايت رعايت اصول تغذيه‌اي ...

    Read more