بي سروري
  • آنارشيسم؛ بي سروري

    عقيده، مسلك و مرام آنارشيسم ريشه اي قديمي دارد و برخاسته از واژه ي آنارشي (anarkia) به معناي بدون سرور، ب ...

    عقيده، مسلك و مرام آنارشيسم ريشه اي قديمي دارد و برخاسته از واژه ي آنارشي (anarkia) به معناي بدون سرور، بدون حكومت است. در اين جنبش و نظريه، هوادارن آن مخالف با هرگونه قدرت متمركز، دولت و حكومت هستند، ...

    Read more