بالزاك
  • رآلیسم؛واقع گرايي

    رآليسم=رئاليسم؛واقع گرايي رئاليسم را مكتب واقع گرايي يا حقيقت گرايي مي‌گويند. اين مكتب طغياني بود بر عليه ...

    رآليسم=رئاليسم؛واقع گرايي رئاليسم را مكتب واقع گرايي يا حقيقت گرايي مي‌گويند. اين مكتب طغياني بود بر عليه تخيّل و هيجان و خيال پردازي (ايدآليسم) كه با پشت سر گذاشتن مكتب «رومانتيسم» به وجود آمد. ابتدا ...

    Read more