ایسم ها
 • پلوراليسم ديني

  پلوراليسم ديني  از پرسش های مطرح در محافل روشنفکری درباره ی دین این است که با توجه به تعدد ادیان و مذاهب ...

  پلوراليسم ديني  از پرسش های مطرح در محافل روشنفکری درباره ی دین این است که با توجه به تعدد ادیان و مذاهب که هرکدام به نوعی ادعای حقانیت دارند- آیا به راستی همگی بر حق اند؟ و اگر بر خق نیستند پس دین حق ...

  Read more
 • کمونیسم؛ اشتراکی

  کمونیسم؛ اشتراکی بن وریشه این اصطلاح لاتین (کمونیس) به معنای اشتراکی است و مفهوم این اصطلاح به صورت خلاصه ...

  کمونیسم؛ اشتراکی بن وریشه این اصطلاح لاتین (کمونیس) به معنای اشتراکی است و مفهوم این اصطلاح به صورت خلاصه و ابتدایی, مالکیت اشتراکی در همه ی دارایی هاست. بدین ترتیب مراد از (کمونیسم ابتدایی) این بوده ...

  Read more