اومانیسم
  • دموكراسي چيست؟

    در واقع دموکراسی یک نظام سیاسی اومانیستی(اصالت انسان) است. دموکراسی از دو کلمه دموس به معنای مردم و دیگری ...

    در واقع دموکراسی یک نظام سیاسی اومانیستی(اصالت انسان) است. دموکراسی از دو کلمه دموس به معنای مردم و دیگری کراسی یعنی حاکمیت و سلطه. در مقابل آن تئوکراسی که باز از دو کلمه تشکیل شده است: تئوس یعنی خدا, ...

    Read more