انجیر
  • خواص درمانی انجیر

    شیرابه‌ی درخت انجیر طعم تلخ، تند و سوزاننده و اثر مسهل دارد و چون دارای اثر هضم كننده‌ی فیبرین است، از ای ...

    شیرابه‌ی درخت انجیر طعم تلخ، تند و سوزاننده و اثر مسهل دارد و چون دارای اثر هضم كننده‌ی فیبرین است، از این جهت می‌توان عمل آن را شبیه لوزالمعده دانست. ضمناً چون دیاستاز‌های مختلف دیگری هم دارد، در گذش ...

    Read more