اميرالمؤمنين
  • داستان شهادت حضرت علي(ع)

    حال امام مؤمنان هر لحظه وخيم و وخيم‌تر مي‌شد. گاهي بي‌حال شده و لحظاتي چشم هاي خدابين او بسته مي‌شد و چون ...

    حال امام مؤمنان هر لحظه وخيم و وخيم‌تر مي‌شد. گاهي بي‌حال شده و لحظاتي چشم هاي خدابين او بسته مي‌شد و چون چشم مي‌گشود مي‌فرمود: به سوي رفيق بلند مرتبه كه بهترين جايگاه و نيكوترين منزلگاه امام است مي ر ...

    Read more