الهام
  • تفاوت وحی و الهام چیست؟

    پرسش: تفاوت وحی و الهام چیست؟ پاسخ: در پاسخ به این سؤال، ابتدا باید یادآور شد: هر یك از واژه‌های وحی و ال ...

    پرسش: تفاوت وحی و الهام چیست؟ پاسخ: در پاسخ به این سؤال، ابتدا باید یادآور شد: هر یك از واژه‌های وحی و الهام، به معانی مختلفی به كار می‌روند؛ مثلاً وحی در معنای عام كلمه برای همه‌ی موجودات، حتی غیر ان ...

    Read more