التهابات معده
  • علت سوزش معده

    گاهي درد هاي معده رافقط با خوردن مسكن ها وبدون مراجعه به پزشك آرام مي كنيم درحالي كه پزشك ها ده‌ها بيماري ...

    گاهي درد هاي معده رافقط با خوردن مسكن ها وبدون مراجعه به پزشك آرام مي كنيم درحالي كه پزشك ها ده‌ها بيماري معده رامي‌شناسند كه هريك شيوه درماني خاص دارند. دكترمحمدتقي قاسمي قزلجه؛متخصص داخلي وداراي بور ...

    Read more