اصل عليت
  • قدر چيست؟

    «قدر» در لغت به معناي اندازه و اندازه گيري است.«1» تقدير نيز به معناي اندازه گيري و تعيين است.«2» ولي معن ...

    «قدر» در لغت به معناي اندازه و اندازه گيري است.«1» تقدير نيز به معناي اندازه گيري و تعيين است.«2» ولي معناي اصطلاحي «قدر» عبارت است از ويژگي هستي و وجود هر چيز و چگونگي آفرينش آن مي‌باشد؛«3» به عبارت ...

    Read more