اخلاق
  • اخلاق نسبي است يا مطلق؟

    پرسش: اخلاق نسبي است يا مطلق؟ پاسخ: نسبيت در اخلاق يعني هيچ يك از ارزش ها، اصول و احكام اخلاقي ثابت نيستن ...

    پرسش: اخلاق نسبي است يا مطلق؟ پاسخ: نسبيت در اخلاق يعني هيچ يك از ارزش ها، اصول و احكام اخلاقي ثابت نيستند و همه گزاره هاي اخلاقي به اختلاف زمان، شرايط و نظر شخصي خاص يا همه افراد يا توافق جامعه قابل ...

    Read more