احكام مسجد
  • حكم نصب عكس در مساجد

    «مساجد خدا را آن كس آباد می‌كند كه به خدا و روز قیامت ایمان داشته باشد و نماز بگذارد و زكات بپردازد و جز ...

    «مساجد خدا را آن كس آباد می‌كند كه به خدا و روز قیامت ایمان داشته باشد و نماز بگذارد و زكات بپردازد و جز از خدا نترسد»[1. سوره توبه/آیه‌ی 18.] سؤال: نصب عكس در مساجد چه صورت دارد؟ اگر این عكس‌ها رو به ...

    Read more