آية الله بهشتي
  • امام خميني از نگاه بزرگان

    اقيانوسي عميق و آرام امام خامنه‌اي: نوع دشمني هايي كه عليه نظام ما شد، در تاريخ نظام‌هاي انقلابي دنيا بي‌ ...

    اقيانوسي عميق و آرام امام خامنه‌اي: نوع دشمني هايي كه عليه نظام ما شد، در تاريخ نظام‌هاي انقلابي دنيا بي‌سابقه است. در كجا سراغ داريد كه بلــوك شرق و غرب متفقاً، با هـمديگر تصميم بگيرند به دولتي كمك ن ...

    Read more