آهن بدن
  • چرادچار كمبودآهن مي شويم؟

    چرادچار كمبودآهن مي شويم؟ آهن دربدن ما،ازيك چرخه پيروي مي كند،يعني هرروزمقداري ازدست مي رودومقداري به دست ...

    چرادچار كمبودآهن مي شويم؟ آهن دربدن ما،ازيك چرخه پيروي مي كند،يعني هرروزمقداري ازدست مي رودومقداري به دست مي آيد.حالابراساس يك اصل اوليه وبديهي مي توان گفت هرگاه مقدار دفع بيشتر ازحدمعمول باشديا مقدار ...

    Read more