آثار گريه كردن
  • آثار گريستن

    علما و دانمشمندان براي گريستن آثار و تأثيراتي ذكر كرده‌اند كه به برخي از آن‌ها اشاره مي‌كنيم: 1. تصفيه با ...

    علما و دانمشمندان براي گريستن آثار و تأثيراتي ذكر كرده‌اند كه به برخي از آن‌ها اشاره مي‌كنيم: 1. تصفيه باطن كساني كه در مسير عبوديت حق از اشك و آه بهره مي‌برند، به نتايج معنوي فراواني دسترسي پيدا مي‌ك ...

    Read more