سرگرمي
  • خنده حلال سري۱

    شخصي الاغ خود را مي‌زد. يكي به او گفت: الاغ را نزن گناه دارد. گفت: ببخشيد نمي دانستم قوم و خويش شماست. وي ...

    شخصي الاغ خود را مي‌زد. يكي به او گفت: الاغ را نزن گناه دارد. گفت: ببخشيد نمي دانستم قوم و خويش شماست. وي گفت: نه مي‌ترسم كه عاق والدين شوي. يكي از بزرگان براي خود قبري ساخته بود. روزي با نديم خود بر ...

    Read more