ايسم ها
 • پلوراليسم ديني

  پلوراليسم ديني  از پرسش های مطرح در محافل روشنفکری درباره ی دین این است که با توجه به تعدد ادیان و مذاهب ...

  پلوراليسم ديني  از پرسش های مطرح در محافل روشنفکری درباره ی دین این است که با توجه به تعدد ادیان و مذاهب که هرکدام به نوعی ادعای حقانیت دارند- آیا به راستی همگی بر حق اند؟ و اگر بر خق نیستند پس دین حق ...

  Read more
 • فاشیسم:گونه ای از دیکتاتوری

  اين اصطلاح در حال حاضر عنواني است براي تمامي رژيم هايي كه بر محور ديكتاتوري و ترور حركت مي‌كنند اما بنيان ...

  اين اصطلاح در حال حاضر عنواني است براي تمامي رژيم هايي كه بر محور ديكتاتوري و ترور حركت مي‌كنند اما بنيان آن جنبشي مي‌‌باشد كه در سال 1919 به رهبري موسوليني در ايتاليا به راه افتاد و به قدرت رسيد (192 ...

  Read more
 • ناسيوناليسم: ملي گرايي افراطي

  ناسيو ناليسم حس وفاداري و داشتن شور و اشتياق به مظهر ملي(نژاد، سنت ها، عادت ها، فرهنگ، ارزش هاي اجتماعي و ...

  ناسيو ناليسم حس وفاداري و داشتن شور و اشتياق به مظهر ملي(نژاد، سنت ها، عادت ها، فرهنگ، ارزش هاي اجتماعي و اخلاقي، آب و خاك، و نمونه هاي آن) و نازيدن به آن ها راگويند، معمولاً در اين مرام هر ملتي ملت خ ...

  Read more
 • ماركسيسم:ماركس گرايي

    عنوان نظريه ي كارل ماركس فيلسوف، اقتصاددان و جامعه شناس آلماني است در باب چگونگي تحول زندگي اجتماع ...

    عنوان نظريه ي كارل ماركس فيلسوف، اقتصاددان و جامعه شناس آلماني است در باب چگونگي تحول زندگي اجتماعي تاريخي انسان و قوانين حاكم بر آن و برخي هم ماركسيسم را مجموعه نظرات ماركس و فريدرش و انگلس دو ...

  Read more
 • آنارشيسم؛ بي سروري

  عقيده، مسلك و مرام آنارشيسم ريشه اي قديمي دارد و برخاسته از واژه ي آنارشي (anarkia) به معناي بدون سرور، ب ...

  عقيده، مسلك و مرام آنارشيسم ريشه اي قديمي دارد و برخاسته از واژه ي آنارشي (anarkia) به معناي بدون سرور، بدون حكومت است. در اين جنبش و نظريه، هوادارن آن مخالف با هرگونه قدرت متمركز، دولت و حكومت هستند، ...

  Read more
 • رآلیسم؛واقع گرايي

  رآليسم=رئاليسم؛واقع گرايي رئاليسم را مكتب واقع گرايي يا حقيقت گرايي مي‌گويند. اين مكتب طغياني بود بر عليه ...

  رآليسم=رئاليسم؛واقع گرايي رئاليسم را مكتب واقع گرايي يا حقيقت گرايي مي‌گويند. اين مكتب طغياني بود بر عليه تخيّل و هيجان و خيال پردازي (ايدآليسم) كه با پشت سر گذاشتن مكتب «رومانتيسم» به وجود آمد. ابتدا ...

  Read more
 • ليبراليسم؛ آزاديخواهي

  ليبراليسم از نظر لغوي به معني آزاديخواهي است و از نظر اصطلاحي به طرز تفكري اطلاق مي‌شود كه بر مياني ذيل ت ...

  ليبراليسم از نظر لغوي به معني آزاديخواهي است و از نظر اصطلاحي به طرز تفكري اطلاق مي‌شود كه بر مياني ذيل تكيه دارد: الف) فرد گرايي: فرد در برابر جامعه اصالت دارد و منافع فرد بايد در حد امكان حفظ شود. ب ...

  Read more
 • کمونیسم؛ اشتراکی

  کمونیسم؛ اشتراکی بن وریشه این اصطلاح لاتین (کمونیس) به معنای اشتراکی است و مفهوم این اصطلاح به صورت خلاصه ...

  کمونیسم؛ اشتراکی بن وریشه این اصطلاح لاتین (کمونیس) به معنای اشتراکی است و مفهوم این اصطلاح به صورت خلاصه و ابتدایی, مالکیت اشتراکی در همه ی دارایی هاست. بدین ترتیب مراد از (کمونیسم ابتدایی) این بوده ...

  Read more
 • امپرياليسم؛گرايش امپراطوري

      امپرياليسم    گرايش امپراطوري نام ، عنوان، خط مشي و سياستي را گويند كه خارج از حوزه ي ملي خود، ه ...

      امپرياليسم    گرايش امپراطوري نام ، عنوان، خط مشي و سياستي را گويند كه خارج از حوزه ي ملي خود، هدفش ايجاد و خلق يك امپراتوري است و يا احساس و تعصب اينكه: كشور بايد تبديل به يك امپراتوري شود و ...

  Read more
 • سكو لاريسم؛دنيا پرستي

  سكولريا  سكولار؛  در زبان هاي انگليسي و فرانسوي به معناي دنيوي است (آن چه كه مربوط به اين جهان خاكي است) ...

  سكولريا  سكولار؛  در زبان هاي انگليسي و فرانسوي به معناي دنيوي است (آن چه كه مربوط به اين جهان خاكي است) و مشتق شده از واژه لاتين سكولوم به معناي امور اين دنيا مي‌باشد. سكولاريسم:يعني دنيا پرستي يا اع ...

  Read more