مباني فرهنگ غرب
  • دموكراسي و حكومت ديني

    در باب امكان سازگاري حكومت ديني -وبه طور خاص، اسلام- با دموكراسي آرا و مواضع مختلفي ارائه شده و مي‌شود. ب ...

    در باب امكان سازگاري حكومت ديني -وبه طور خاص، اسلام- با دموكراسي آرا و مواضع مختلفي ارائه شده و مي‌شود. بيشتر اين ديدگاه‌ها را شايد بتوان تحت سه نظريه‌ي كلي گنجاند. 1. اعتقاد به ناسازگاري به خاطر جانب ...

    Read more