فرهنگ و انديشه
 • رباعي در عصر انقلاب اسلامي

  دگرگوني در انديشه‌ها و ارزش‌ها، باز شدن افق‌ها و چشم اندازي تازه فراروي نسل نو، پاك بازي، ايمان، حماسه، ع ...

  دگرگوني در انديشه‌ها و ارزش‌ها، باز شدن افق‌ها و چشم اندازي تازه فراروي نسل نو، پاك بازي، ايمان، حماسه، عرفان، شور، شيدايي، شهادت و در يك كلمه «حيات دوباره‌ي جامعه»، برخي از قالب‌هاي نيمه جان و فراموش ...

  Read more
 • دموكراسي و حكومت ديني

  در باب امكان سازگاري حكومت ديني -وبه طور خاص، اسلام- با دموكراسي آرا و مواضع مختلفي ارائه شده و مي‌شود. ب ...

  در باب امكان سازگاري حكومت ديني -وبه طور خاص، اسلام- با دموكراسي آرا و مواضع مختلفي ارائه شده و مي‌شود. بيشتر اين ديدگاه‌ها را شايد بتوان تحت سه نظريه‌ي كلي گنجاند. 1. اعتقاد به ناسازگاري به خاطر جانب ...

  Read more
 • ماهيت مدرنيته

  مدرنيته يك رويكرد و به عبارت دقيق تر يك تاريخ يا عهد تاريخي است. «آرنولد توئين بي» مورخ انگليسي قرن بيستم ...

  مدرنيته يك رويكرد و به عبارت دقيق تر يك تاريخ يا عهد تاريخي است. «آرنولد توئين بي» مورخ انگليسي قرن بيستم و نيز «اُسوالد اشپنگلر» فيلسوف تاريخ آلماني معتقد بودند كه آغاز عصر مدرن، «رنسانس» است. رنسانس ...

  Read more
 • پلوراليسم ديني

  پلوراليسم ديني  از پرسش های مطرح در محافل روشنفکری درباره ی دین این است که با توجه به تعدد ادیان و مذاهب ...

  پلوراليسم ديني  از پرسش های مطرح در محافل روشنفکری درباره ی دین این است که با توجه به تعدد ادیان و مذاهب که هرکدام به نوعی ادعای حقانیت دارند- آیا به راستی همگی بر حق اند؟ و اگر بر خق نیستند پس دین حق ...

  Read more
 • فاشیسم:گونه ای از دیکتاتوری

  اين اصطلاح در حال حاضر عنواني است براي تمامي رژيم هايي كه بر محور ديكتاتوري و ترور حركت مي‌كنند اما بنيان ...

  اين اصطلاح در حال حاضر عنواني است براي تمامي رژيم هايي كه بر محور ديكتاتوري و ترور حركت مي‌كنند اما بنيان آن جنبشي مي‌‌باشد كه در سال 1919 به رهبري موسوليني در ايتاليا به راه افتاد و به قدرت رسيد (192 ...

  Read more
 • ناسيوناليسم: ملي گرايي افراطي

  ناسيو ناليسم حس وفاداري و داشتن شور و اشتياق به مظهر ملي(نژاد، سنت ها، عادت ها، فرهنگ، ارزش هاي اجتماعي و ...

  ناسيو ناليسم حس وفاداري و داشتن شور و اشتياق به مظهر ملي(نژاد، سنت ها، عادت ها، فرهنگ، ارزش هاي اجتماعي و اخلاقي، آب و خاك، و نمونه هاي آن) و نازيدن به آن ها راگويند، معمولاً در اين مرام هر ملتي ملت خ ...

  Read more
 • ماركسيسم:ماركس گرايي

    عنوان نظريه ي كارل ماركس فيلسوف، اقتصاددان و جامعه شناس آلماني است در باب چگونگي تحول زندگي اجتماع ...

    عنوان نظريه ي كارل ماركس فيلسوف، اقتصاددان و جامعه شناس آلماني است در باب چگونگي تحول زندگي اجتماعي تاريخي انسان و قوانين حاكم بر آن و برخي هم ماركسيسم را مجموعه نظرات ماركس و فريدرش و انگلس دو ...

  Read more
 • آنارشيسم؛ بي سروري

  عقيده، مسلك و مرام آنارشيسم ريشه اي قديمي دارد و برخاسته از واژه ي آنارشي (anarkia) به معناي بدون سرور، ب ...

  عقيده، مسلك و مرام آنارشيسم ريشه اي قديمي دارد و برخاسته از واژه ي آنارشي (anarkia) به معناي بدون سرور، بدون حكومت است. در اين جنبش و نظريه، هوادارن آن مخالف با هرگونه قدرت متمركز، دولت و حكومت هستند، ...

  Read more
 • رآلیسم؛واقع گرايي

  رآليسم=رئاليسم؛واقع گرايي رئاليسم را مكتب واقع گرايي يا حقيقت گرايي مي‌گويند. اين مكتب طغياني بود بر عليه ...

  رآليسم=رئاليسم؛واقع گرايي رئاليسم را مكتب واقع گرايي يا حقيقت گرايي مي‌گويند. اين مكتب طغياني بود بر عليه تخيّل و هيجان و خيال پردازي (ايدآليسم) كه با پشت سر گذاشتن مكتب «رومانتيسم» به وجود آمد. ابتدا ...

  Read more
 • ليبراليسم؛ آزاديخواهي

  ليبراليسم از نظر لغوي به معني آزاديخواهي است و از نظر اصطلاحي به طرز تفكري اطلاق مي‌شود كه بر مياني ذيل ت ...

  ليبراليسم از نظر لغوي به معني آزاديخواهي است و از نظر اصطلاحي به طرز تفكري اطلاق مي‌شود كه بر مياني ذيل تكيه دارد: الف) فرد گرايي: فرد در برابر جامعه اصالت دارد و منافع فرد بايد در حد امكان حفظ شود. ب ...

  Read more