عزاداري
  • احكام موسيقي در عزاداري

    پرسش: استفاده از آلات لهو و موسيقي در مراسم عزاداري چه حكمي دارد؟ همه (بهجز بهجت و صافي): اگر از آلاتي اس ...

    پرسش: استفاده از آلات لهو و موسيقي در مراسم عزاداري چه حكمي دارد؟ همه (بهجز بهجت و صافي): اگر از آلاتي است كه به لهو و حرام اختصاص دارد، نواختن آن (در هر حال) جايز نيست ولي اگر از آلات مشترك باشد استف ...

    Read more