اخلاقی
  • احكام تراشیدن ریش و سبیل

    مسئله: تراشیدن ریش و یا ماشین كردن آن اگر مثل تراشیدن باشد بنابر احتیاط واجب جایز نیست و در این حكم تمام ...

    مسئله: تراشیدن ریش و یا ماشین كردن آن اگر مثل تراشیدن باشد بنابر احتیاط واجب جایز نیست و در این حكم تمام مردان یكسانند و حكم خدا به واسطه‌ی مسخره‌ی مردم یا جوّ حاكم بر جلسه تغییر نمی‌كند. پس كسی كه او ...

    Read more