روزه
  • احکام زکات فطره

    نان‌خور دولت پرسش: فطره‌ی دانشجویان و سربازانی که به طور رایگان از غذای دولتی استفاده می‌کنند، بر عهده‌‌ی ...

    نان‌خور دولت پرسش: فطره‌ی دانشجویان و سربازانی که به طور رایگان از غذای دولتی استفاده می‌کنند، بر عهده‌‌ی چه کسی است؟ همه مراجع (به جز صافی، مکارم و نوری): بر عهده‌ی خودش است و چنانچه تمکن مالی نداشته ...

    Read more