نجوم
  • سياهچاله

    وَالنَّجمِ اِذا هَوی                    نجم1 سوگند به ستاره هنگامی که فرو می ریزد در سال 1916 ميلادي، اخت ...

    وَالنَّجمِ اِذا هَوی                    نجم1 سوگند به ستاره هنگامی که فرو می ریزد در سال 1916 ميلادي، اختر شناس آلماني، كارل شوارز چايلد، راه حلي براي حل نظريه ي نسبيت انيشتين پيدا كرد كه نشان دهنده ي ...

    Read more