فيزيك مدرن
  • انواع ماده

    انواع مادّه سه خانواده‌ي (نژاد) شناخته شده از ميدان‌هاي مادي، هر يك با طرح يكسان وجود دارد. نخستين خانواد ...

    انواع مادّه سه خانواده‌ي (نژاد) شناخته شده از ميدان‌هاي مادي، هر يك با طرح يكسان وجود دارد. نخستين خانواده شامل تمامي انواع مختلف ذراتي است كه مواد عادي روزمره را تشكيل مي‌دهند. اين گروه چهار نوع از ذ ...

    Read more