ولادت امام صادق (ع)

امام جعفر صادق(ع)
فصل اول : در بيان ولادت و اسم و لقب و احوال والده آن حضرت است
ولادت بـاسـعـادت حضرت امام جعفر صادق عليه السلام در روز دوشنبه هفدهم ماه ربيع الا ول سـنـه هـشـتـاد و سـه واقـع شـده كـه مـوافـق اسـت بـا روز ولادت حـضـرت رسـول صـلي اللّه عـليـه و آله و سـلم و آن روزي اسـت شـريف عظيم البركة كه پيوسته صـالحـين از آل محمّد عليهم السلام از قديم الا يام بزرگ مي شمردند آن روز را و مراعات مـي كردند حرمت آن را. و در روزه اش فضل كبير و ثواب عظيم وارد شده و مستحب است در آن روز صـدقـه و زيـارت مـشـاهـد مـشـرفـه و بـه جـا آوردن خـيـرات و مـسـرور نـمـودن اهل ايمان .
اسـم مـبـارك آن حـضـرت ، جـعـفـر بـود و كـنـيت شريفش ، ابوعبداللّه و القاب آن حضرت : صابر و فاضل و طاهر و صادق بود و مشهورترين القاب آن جناب ، صادق است .
ابن بابويه و قطب راوندي روايت كرده اند كه از حضرت امام زين العابدين عليه السلام پـرسـيدند كه امام بعد از تو كيست ؟ فرمود: محمدباقر كه علم را مي شكافد شكافتني ، پـرسـيـدنـد كـه بـعـد از او امـام كـه خـواهـد بـود؟ فـرمـود: جـعـفـر كـه نـام او نـزد اهـل آسـمـانـهـا صـادق اسـت ؛ گـفـتـنـد: چـرا بـه خـصـوص او را صـادق مـي نـامـنـد و حـال آنـكـه هـمـه شـمـاهـا صـادق و راسـتـگـويـيـد؟ فـرمـود كـه خبر داد مرا پدرم از پدرش رسـول خـدا صلي اللّه عليه و آله و سلم كه آن حضرت فرمود چون متولد شود فرزند من جـعـفـر بـن مـحـمـّد بـن عـلي بـن الحسين عليهم السلام او را صادق ناميد؛ زيرا كه پنجم از فـرزنـدان او جـعـفـر نام خواهد داشت و دعوي امامت ، خواهد كرد به دروغ از روي افتراء و او نزد خدا جعفر كذاب افترا كننده بر خدا است ، پس حضرت امام زين العابدين عليه السلام گـريـسـت و فرمود كه گويا مي بينم جعفر كذاب را كه برانگيخته است خليفه جور زمان خود را بر تفتيش و تفحص امام پنهان يعني صاحب الزّمان عليه السلام .(۱)
و در شمايل حضرت صادق عليه السلام گفته اند كه آن حضرت ميانه بالا و افروخته رو و سـفـيـد بـدن و كـشـيـده بـيـنـي و مـوهـاي او سـيـاه و مـجـعـد بـود و بـر خـدّ رويـش ‍ خـال سـياهي بود.(۲) و به روايت حضرت امام رضا عليه السلام نقش ‍ نگين آن حضرت اَللّهُ وَلِيّي وَ عِصْمَتي مِنْ خَلْقِهِ  (۳) و به روايت ديگر اَللّهُ خـالِقُ كـُلِّ شـَي ءٍ  (۴) و بـه روايـت مـعـتـبـر ديـگـر انت ثقتي فـاعـصـمـنـي مـن النـاس  (۵) و به روايت ديگر ماشاءَ اللّهُ لاقُوَّةَ اِلا بـِاللّهِ اَسـْتـَغـْفـِرُ اللّهَ  (۶) بـوده ، و غـيـر از ايـنـهـا نـيـز نقل شده .
والده ماجده آن حضرت نجيبه جليله مكرمه عليا جناب فاطمة مسمّاة به امّ فروة بن قاسم بن مـحـمـّد بـن ابي بكر است كه حضرت صادق عليه السلام در حق او فرموده كانَتْ اُمّي مـِمَّنْ آمـَنـَتْ وَ اتَّقـَتْ وَ اَحْسَنَتْ وَاللّهْ يُحِبُّ الْمُحْسِنينَ  ؛(۷) يعني مادرم از جـمله زناني بود كه ايمان آورد و تقوي و پرهيزكاري را اختيار كرد و احسان و نيكوكاري نـمـود و خـدا دوست دارد نيكوكاران را. همانا حضرت صادق عليه السلام در اين كلمه موجزه وصـف كـرده آن مـخدره را به تمام اوصاف شريفه همانطور كه حضرت اميرالمؤ منين عليه السـلام در جـواب همّام بن عباده كه سؤ ال كرد از آن حضرت كه وصف كند براي او متقين را اكـتفا كرد به كلمه : اِتَّقِ اللّهَ وَ اَحْسِنْ فَاِنَّ اللّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقوْا وَالَّذينَهُمْ مُحْسِنوُنَ  ؛(۸)
چـه آنـكـه عـلمـا در شرح آن گفته اند كه گويا مراد از تقوي ، اجتناب كردن است از آنچه خـداي تـعـالي نـهـي فرموده و احسان به جا آوردن هر چيزي است كه حق تعالي به آن امر فـرمـوده ، پـس ايـن كـلمـه جـامـع اسـت صـفـات مـتـقـيـن و فـضـايـل ايـشـان را، و شـيـخ جـليل علي بن الحسين المسعودي در اثبات الوصيّة  فرموده كه امّ فروه از تمامي زنان زمان خود تقوايش زيادتر بود، روايت كرده از حضرت امـام زيـن العـابـديـن عـليـه السـلام احـاديـثـي از جـمـله آنـهـا اسـت قول آن حضرت به او كه اي امّ فروة ! من دعا مي كنم براي گناهكاران شيعيان ما در روز و شب صد نوبت ، يعني استغفار و طلب آمرزش مي كنم برايشان ؛ زيرا كه ما صبر مي كنيم بر چيزي كه مي دانيم و ايشان صبر مي كنند بر چيزي كه نمي دانند.(۹)
مـؤ لف گـويـد: كـه امّ فـروه چـنـدان مجلّله و مكرمه بود كه به سبب آن از حضرت صادق عـليـه السـلام گـاهي به ابن المكرمه تعبير كردند. و روايت شده از عبدالا علي كه گفت : ديـدم امّ فـروه را كـه پـوشـيـده بـود كـسـايي و طواف كعبه مي كرد متنكّرةً كه كسي او را نـشناسد، پس استلام كرد حجرالا سود را به دست چپ ، مردي در آنجا به وي گفت : يا اَمـَةَ اللّهِ! قـَدْ اَخـْطـَاْتِ السُّنَّةَ  ؛ اي كنيز خدا! خطا كردي در سنت و آداب كه با دست چپ استلام كردي ؛ امّ فروه اِنّا لاَغْنِياءُ مِنْ عِلْمِكَ  ؛ يعني نمي خواهد چيزي ياد ما دهي همانا ما از علم شما بي نيازيم .(۱۰)
فـقـيـر گـويـد: ظـاهرا آن مرد از فقهاء عامه بوده و چگونه غني و بي نياز نباشد از فقه عـامه زني كه شوهرش باقر علوم اولين و آخرين باشد، و پدر شوهرش حضرت امام زين العابدين عليه السلام ، و فرزندش ينبوع علم و معدن حكمت و يقين جعفر بن محمّد الصادق الا مين عليه السلام باشد و پدرش از ثقات و معتمدان علي بن الحسين عليه السلام و يكي از فـقـهاء سبعه مدينه باشد در حجر علم تربيت شده و در بيت فقه نشو و نما كرده ، و امّ فـروه را خـواهري است معروفه به امّ حكيم  زوجه اسحاق عريض ابن عبداللّه بن جـعـفـر بـن ابـي طـالب رضـي اللّه عـنـهـم والده قـاسـم بـن اسـحـاق كـه مـردي جـليـل و امـير يمن بوده و او پدر داود بن القاسم است كه معروف است به ابوهاشم جعفري بغدادي و بيايد ذكرش در اصحاب حضرت هادي عليه السلام
۱ الخـرائج راونـدي  ۱/۲۶۸، مـنـاقب  ابن شهر آشوب ۴/۲۹۴.
۲ مناقب  ابن شهر آشوب ۴/۳۰۳.
۳ امالي شيخ صدوق  ص ۵۴۳، مجلس ۷۰، حديث ۷۲۶.
۴ بحارالانوار  ۴۷/۱۰.
۵ الكافي  ۶/۴۷۳.
۶ مكارم الاخلاق  ص ۹۰.
۷ الكافي  ۱/۴۷۲.
۸ نهج البلاغه  ترجمه شهيدي ص ۲۲۴، خطبه ۱۱۹۳. اثبات الوصيّه  ص ۱۸۲، چاپ انصاريان ، قم .
۹
۱۰ بحارالانوار  ۴۶/۳۶۷.

Related posts

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *