احكام تراشیدن ریش و سبیل

احكام تراشیدن ریش و سبیل

احكام تراشیدن ریش و سبیل

مسئله: تراشیدن ریش و یا ماشین كردن آن اگر مثل تراشیدن باشد بنابر احتیاط واجب جایز نیست و در این حكم تمام مردان یكسانند و حكم خدا به واسطه‌ی مسخره‌ی مردم یا جوّ حاكم بر جلسه تغییر نمی‌كند. پس كسی كه اولِ تكلیف اوست یا اگر ریش نتراشد مردم او را مسخره می‌كنند و یا شب اولِ دامادی اوست و یا … چنانچه ریش بتراشد و یا طوری ماشین كند كه مثل تراشیدن ریش باشد بنابر احتیاط واجب جایز نیست.

اراكی و گلپایگانی: تراشیدن ریش بطور كلی حرام است.

بهجت: تراشیدن موی صورت جایز نیست.

سیستانی: تراشیدن ریش بنابر احتیاط واجب حرام است مگر آنكه نتراشیدن برای شخص حرجی باشد، مثلاً باعث تمسخر و یا استهزای شدید او گردد كه در این صورت تراشیدن ریش اشكالی ندارد.

مكارم: ریش تراشیدن و مانند آن، خلاف احتیاط است و اگر در صورت نوجوانان به اندازه كافی مو نروییده باشد، تراشیدن آن مانعی ندارد.

 • امام: توضیح المسائل/مسائل متفرقه/ص۲۶؛ با استفاده از استفتائات/ج۲/ص۲۱ و ۳۰.
 • تبریزی: توضیح المسائل/با استفاده از مسئله ۲۸۳۳.
 • امام خامنه‌ای: استفتاء.
 • فاضل: جامع المسائل/ج۱/با استفاده از سؤال‌های ۹۵۵،۹۵۶ و ۹۵۷.
 • اراكی: استفتاء.
 • گلپایگانی: توضیح المسائل/مسئله ۲۸۳۶.
 • بهجت: توضیح المسائل/مسائل متفرقه/مسئله ۴.
 • سیستانی: منهاج/«مكاسب محرمه»/مسئله۴۶.
 • مكارم: استفتاء.

مسئله: تراشیدن بعض ریش حكم تراشیدن تمام ریش را دارد.

اراكی و گلپایگانی: اگر تراشیدن به مقدار خیلی كم باشد كه حكم مرتب كردن ریش را داشته باشد اشكالی ندارد، در غیر این صورت حرام است، مانند مقدار ریشی كه اطراف بینی و یا نزدیك چشم باشد.

تبریزی: بنابر احتیاط واجب باید چانه و اطراف آن را نتراشد و از ته نزند به طوری كه صدق كند ریش دارد و تراشیدن بقیه صورت مانعی ندارد.

فاضل: اصلاح اطراف ریش با تیغ و یا مانند آن اشكال ندارد.

مكارم: ولی ریش پروفسوری و مانند آن اشكالی ندارد.

 • امام: استفتائات/«مكاسب محرمه»/سؤال ۸۴.
 • بهجت: توضیح المسائل/مسائل متفرقه/مسئله ۴.
 • امام خامنه‌ای: استفتاء.
 • اراكی: استفتاء.
 • گلپایگانی: ارشاد السائل/سؤال ۳۶۹ و استفتاء.
 • تبریزی، فاضل و مكارم: استفتاء.

در نتیجه: آقایان بنابر احتیاط واجی نمی‌توانند قسمتی از ریش خود را بتراشند مگر به مقداری كه برای مرتب كردن ریش باشد.

سؤال: آیا تراشیدن موی زیر گلو و روی گونه‌های جایز است؟

جواب: اگر به مقداری باشد كه صدق تراشیدن ریش نكند بلكه صدق مرتب كردن آن را بكند اشكالی ندارد.

مكارم: تراشیدن این قسمت‌ها اشكالی ندارد.

 • امام، امام خامنه‌ای، اراكی و تبریزی: استفتاء.
 • بهجت: توضیح المسائل/مسائل متفرقه/مسئله۴.
 • فاضل: جامع المسائل/ج۲/با استفاده از سؤال ۷۵۵.
 • گلپایگانی: با استفاده از ارشاد السائل/سؤال ۳۶۹ و استفتاء.
 • مكارم: استفتاء.

سؤال: مقرر بفرمایید كه حد ریش چه اندازه است كه از آن كوتاه‌تر نباشد؟

جواب: به قدری باشد كه عرفاً بگویند ریش دارد، كافی است.

 • امام، امام خامنه‌ای، اراكی، بهجت، تبریزی، فاضل و مكارم: استفتاء.
 • گلپایگانی: مجمع المسائل/سؤال ۱۷.

مسئله: تراشیدن سبیل اشكالی ندارد.

 • امام، امام خامنه‌ای، اراكی، بهجت، تبریزی، سیستانی، فاضل، گلپایگانی و مكارم: استفتاء.
 • امام: استفتائات/«مكاسب محرمه»/با استفاده از سؤال ۸۲.

سؤال: آیا شغل سلمانی به علت تراشیدن ریش، شغل حرام محسوب می‌شود؟

بهجت: حرام است و گرفتن اجرت برای آن جایز نیست.

سیستانی: در مواردی كه تراشیدن ریش بنابر احتیاط واجی جایز نیست، گرفتن اجرت نیز برای تراشیدن آن بنابر احتیاط واجب جایز نیست.

خامنه‌ای و فاضل: بنابر احتیاط واجب جایز نیست.

گلپایگانی: تراشیدن ریش حرام است و مزد آن هم حرام است.

مكارم: احتیاط آن است كه ریش نتراشد.

 • بهجت: استفتاء.
 • سیستانی: منهاج الصالحین/«مكاسب محرمه»/مسئله ۴۶.
 • امام خامنه‌ای: استفتاء.
 • فاضل: جامع المسائل/ج۱/با استفاده از سؤال‌های ۹۵۵ و ۹۵۶؛ و ج۲ سؤال ۷۵۶.
 • گلپایگانی: مجمع المسائل/سؤال۱۵/ص۱۵.
 • مكارم: استفتاء.

سؤال: اینجانب كارم با گرد و غبار است و مجبور هستم ریشم را بتراشم، زیرا اگر ریش خود را نتراشم باعث جمع شدن گرد و غبار و خاك در لابلای آن می‌شود. آیا كارم حرام است؟

جواب: ریش‌تراشی حرام است علی الاحوط و عذر مزبور مجوز ریش‌تراشی نیست و شما در این حكم با دیگران فرقی ندارید.

بهجت: ریش‌تراشی حرام است و عذر مزبور مجوز ریش‌تراشی نیست.

سیستانی: اگر موجب وقوع عسر و حرج باشد، تراشیدن ریش اشكالی ندارد.

مكارم: در صورتی كه ضرورتی اقتضاء كند تراشیدن جایز است.

 • امام: استفتائات/«مكاسب محرمه»/سؤال ۸۷.
 • امام خامنه‌ای: استفتاء.
 • فاضل: جامع المسائل/ج۱/سؤال ۹۵۹.
 • بهجت، سیستانی و مكارم: استفتاء.

سؤال: آیا جهت رشد بهتر ریش می‌توان آن را تراشید.

بهجت: جایز نیست.

امام خامنه‌ای: بنابر احتیاط واجب جایز نیست.

 • بهجت و امام خامنه‌ای: استفتاء.

منبع: احكام روابط زن و مرد و مسائل اجتماعی آنان/سید مسعود معصومی/قم/ بوستان كتاب (مركز چاپ و نشر دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم)/چاپ چهل و دوم/۱۳۸۹/صص ۲۵۱-۲۴۷.

Related posts

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *