تالاسمي چيست؟

Questions and Answers

تالاسمي چيست؟

هرمولكول هموگلوبين ازچهار زنجيره هموگلوبين تشكيل شده است وهرزنجيره هموگلوبين براساس اسيدهاي آمينه تشكيل دهنده ي آن اسم به خصوص دارد،مثلا زنجيره ي آلفا،زنجيره ي بتا،
زنجيره ي دلتا،زنجيره ي گاما و…. .هموگلوبين هاي بدن يك فردسالم بالغ،از۹۶درصدهموگلوبينA،
حدود۲تا۳درصدهموگلوبينA2 و كمترازيك درصدهموگلوبينFتشكيل شده است.مولكول هاي هموگلوبينAكه شايعترين هموگلوبين بدن يك فردبالغ است ازدو زنجيره ي آلفاو دو زنجيره ي بتا تشكيل شده است.اگرفردي به هردليل نتواند زنجيره ي آلفارا به مقدار كافي بسازد مي گويند
آلفا تالاسمي دارد واگركسي نتواند زنجيره بتارابه مقدار كافي بسازد،دچارتالاسمي بتا خواهدشد.
ازآنجايي كه ميزان كمبوداين زنجيره هامتفاوت است،افراد هم به انواع تالاسمي باشدت متفاوت مبتلاميشوند.تالاسمي مي تواندخفيف،متوسط يا شديد باشد،تالاسمي خفيف يامتوسط براي فرد خيلي مشكل ايجاد نمي كند واوتنها مبتلا به كم خوني خفيفي مي شود كه شايداصلا،ودر همه عمر متوجه آن نباشد اما اگر كسي مبتلا به تالاسمي شديدشود،با درنظر گرفتن اين كه تالاسمي او آلفا يا بتا،مشكلات فراواني راپيش روي خواهدداشت،تالاسمي كه بسياري ازبيماران نام آن راشنيده اند،تالاسمي شديدازنوع بتااست كه به آن تالاسمي ماژور يا تالاسمي بزرگ مي‌گويند، در اين نوع تالاسمي دو فرد كه هر دو مبتلا به تالاسمي ازنوع بتاي خفيف يامتوسط هستند با هم ازدواج كرده وددرصدي از كودكان آن ها(باتوجه به شدت تالاسمي درهركدام)دچارتالاسمي ماژور مي شوند.
…………………………………………………..
/منبع: كتاب كم خوني به زبان ساده؛ دكتر احمد محمود آبادي متخصص داخلي نمونه

Related posts

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *